Dagleg leiar i Volda Campus Sparebank 1 Arena er tilsett!

Styret i Volda Campus Arena AS har tilsett Rune Hauge Aarflot i stillinga som dagleg leiar i Volda Campus Sparebank 1 Arena etter innstilling frå Tilsettingsutvalet sin leiar Knut Guldbrandsen. Tilsettingsutvalet har lagt vekt på likebehandling av kandidatane. Etter at Aarflot signaliserte at han kom til å søke på stillinga, deltok han naturlegvis ikkje på styremøte der utarbeiding av stillingsannonse og den vidare utvelgelsesprosessen vart drøfta.

Det var mange interessante søkjarar, og det vart gjennomført intervjurundar med i alt fem aktuelle kandidatar, med etterfølgjande referansesjekk. Etter ei samla vurdering vart Rune Hauge Aarflot innstilt som beste kandidat, og har akseptert styret sitt tilbod.

Rune har brei og lang yrkeserfaring frå grafisk industri og frå frivillig organisasjonsarbeid. Sidan 2016 har han bl.a. vore styreleiar i KFUM Volda Volleyball, og via dette også hatt rolla som nestleiar i styret i Volda Campus Arena. Desse verva vert avslutta omgåande som følgje av tiltreding av stillinga som dagleg leiar.

Stillinga som dagleg leiar er i første omgang ei engasjementsstilling med varigheit i to år, så vil stillingsomfang og innhald vert teke opp til vurdering.

Ved vurderinga av kandidatar til denne stillinga har tilsettingsutvalet vektlagt samarbeidsevner, allsidigheit, fleksibilitet, engasjement og erfaring frå drift av frivillige organisasjonar som viktige suksessfaktorar. I tillegg andre grunnleggjande element som teknisk og økonomisk forståing samt gode leiareigenskapar. Dagleg leiar vil ha stort fokus på drift av hallen no i innleiande fase, etablere gode rutinar og informasjonsflyt mellom brukarane og få til et godt samarbeid med alle, både på dag- og kveldstid. Etter kvart vil også dagleg leiar jobbe med utleige av ledige lokale, og saman med idretten og kulturlivet skape nye arrangement til glede for heile Volda-samfunnet.

Det er ingen tvil om at Volda no får ein arena som opnar heilt nye moglegheiter.

Vi er svært godt fornøgd med at Rune takka ja til denne stillinga, og Styret ser fram til eit godt og spennande samarbeid i tida framover!

 

På vegner av tilsettingsutvalet

Knut Guldbrandsen