Leig lokaler til fest og andre arrangement

Planlegg du ein fest for bedrifta di, vener eller familie? Leiter du etter ein stad å halde 50-årslag eller konfirmasjon? Vi har mange gode lokaler som kan leigast til selskap, møter, kulturelle arrangement, undervisning og ikkje minst idrett.

Volda si eiga storstove kan brukast til langt meir enn berre idrett. Vi har leigd ut lokaler til blant anna dåp, konfirmasjonar, undervisning, julebord, samlingar for næringslivet og ei lang rekke kulturelle arrangement.

Ta kontakt med driftsleiar Eldar Meek (eldar.meek@voldacampusarena.no) dersom du ønskjer å leige eller eventuelle spørsmål.

Leigeprisar finn du her:

https://www.voldacampusarena.no/utleige-av-vca/: Leig lokaler til fest og andre arrangement

No kan du bli medlem i VCA Trening

For knappe 7 kroner per dag kan du no få tilgang til styrkerommet som har 100 kvm med moderne treningsutstyr av høg kvalitet.

Vi opnar no opp for at alle som ønsker det kan få bruke styrkerommet på Volda campus Sparebank1 arena. Dette er perfekt for deg som helst vil trene individuelt og ikkje ønsker lang bindingstid for medlemskap. Vi kan tilby følgande fordelar:

  • Inntektene frå Treningsavgifta går direkte til å styrke tilbodet for idrett blant barn og unge – ikkje til aksjeutbytte til eit konsern.
  • Her kan du trene sjølv mens barnet ditt er på trening. Praktisk og enkelt
  • Inga bindingstid for medlemskap
  • Sentralt plassert på campus, kort veg for studentar og andre
  • Styrkerommet har moderne treningsutstyr av høg kvalitet

Ved innmelding innan 10. mai vil du få gratis nøkkelkort (ordinært 200 kroner)

Les meir om medlemsvilkår her: https://www.voldacampusarena.no/vilkar-og-reglar-for-styrkerom-og-spinningrom/

Registrer medlemskap her: https://blimedlem.voldacampusarena.no

Om parkering pga bygging av symjeanlegg ved VCA

Viktig informasjon til brukarane av Volda Campus Sparebank1 Arena.

Grunnarbeidet til den nye symjehallen er no starta opp, og dette får følgjer for parkering.

Rigg, peling, betongarbeid og grunnarbeid har no starta (desember 2022). Sluttdato for prosjektet 16.10.2024

Parkeringsplan vil bli nytta av entreprenør og avstengt
· Hovudinngang vil bli stengt i periodar, men usikkert når. Prosjektleiar (Volda kommune) følgjer opp dette i vidare dialog med VCA når det nærmar seg. Det kan bli noko trafikk på vestsida av VCA til varelevering.
· I sum blir riggområdet avstengt.

  • Kommunen har leigd arealet på Rotevasstomta til parkering. (Ny gruslagt parkeringsplass, rett overfor Hans Strøm bygget)
  • Kort veg å gå mellom Brakkene og Høgskulebygget, til Volda Campus Sparebank1 Arena, og hovudinngangen til Høgskulen.
  • Bruk også parkeringsplassen i kjellaren til VCA.

Sjå også kartskisse over området

Vil du vere hallvert i Volda campus Sparebank 1 arena?

Volda campus Sparebank 1 arena er Volda si nye storstove. Arenaen stod klar til bruk 7. desember 2020. Arenaen er bygd og eigd av Volda campus arena AS, eit firma som Volda handballklubb og KFUM Volda volleyball står bak.
Vi søker no etter hallvertar til hallen på timebasis ettermiddag og kveld. Hallvertane skal bidra til at anlegget til ei kvar tid er ryddig, og i tillegg hjelpe og rettleie brukarane av hallen.
Målet med hallvertar i hallen er å gi auka trivsel i eit reint og ryddig bygg. Hallvertar gir redusert sjanse for hærverk, motverkar mobbing, og gir ein generell auka trivsel og tryggleik i hallen.
Arbeidsoppgåvene vil vere varierte, og alle vakter må være over 18 år. Det vil bli gitt opplæring.

Typiske oppgåver for hallvertar:
• Gå tilsynsrunder
• Generell rydding
• Lettare smittevernreinhald
• Sjekke og etterfylle forbruksvarer på toalett/garderobe/fellesareal
• Sjå til at styrkerom er tomt og ryddig ihht. oppsett ved stengetid
• Sjekke at lager og garderobar er tome før låsing av hall
• Låsing av hallen
• Mogleg sal av enkle produkt og kaffe frå Cafe’en. Etterfylling etter behov

Hallvertane vil få arbeidskontrakt med VCA AS og vert følgde opp som arbeidstakarar. Som hallvert vil ein forplikte seg til opp til 8 timars vakt i veka, som er løna arbeid. Vi ser for oss å ha to hallvertar pr dag (måndag til fredag) og kvar hallvert vil ha ei 4 timars vakt. Men dette kan endrast. Hallen skal haldast open frå kl. 1500 til kl. 2100 kvar kveld.
Nærare informasjon om løn og arbeidsforhold elles får du ved å vende deg til driftsleiar Eldar Meek på tlf. 928 59123 eller e-post eldar.meek@voldacampusarena.no. Vi har som mål at hallvertane skal vere operative frå tidleg i september.

Kort søknad og CV sendast til post@voldacampusarena.no innan 2. september.


Eldar Meek ny driftsleiar

Då er ny driftsleiar tilsett i VCA AS. Eldar Meek tek til i rolla i løpet av sommaren, og vil vere i full aktivitet frå hausten. Han vil ha kontor i Volda campus Sparebank1 arena. Eldar er frå Volda og bur nær hallen. Han har allsidig erfaring og styret meiner han vil kome til å gjere ein god jobb i ei litt ny stilling i VCA AS.


Rune Aarflot sluttar i stillinga som Dagleg leiar 30. juni og er allereie i gang med opplæring i den nye jobben sin. Vi ønsker Rune lykke til i ny spennande jobb.