Saman gjer vi det betre – i Volda

Stao pao……tenk stort!

Slik var beskjeden frå samfunnsentreprenør sogndølen Rolf Navarsete etter sitt besøk i Volda i samband med presentasjon av VCA til Voldaborgarane i november 2016.

For å skape store ting handlar det om å få alle gode krefter til å arbeide saman – Entusiasme og engasjement er nøkkelord for å lukkast og har vore suksessfaktorane for VCA-prosjektet frå initiativet kom i 2016.

VCA utløyser store synergieffektar for Voldasamfunnet.

For ordens skuld Synergieffektar tyder: Meireffekt ved at to eller fleire tiltak tilsaman gjev større og betre resultater enn summen av tiltaka kvar for seg.

Vi er glad for at vi hadde politikarar, i rolla som samfunnsutviklarar, som såg moglegheitene og verdiane som kunne skapast, og viste mot til å fatte vedtak som gjorde at prosjektet kunne realiserast.

Vi vil her bidra til å fram fakta omkring den finansielle konstruksjonen til VCA slik at nye Voldapolitikarar og innbyggjarar skal forstå korleis VCA no vert realisert, eit prosjekt med samla budsjettert investeringskostnad på kr 249 937 609, rundt rekna kr 250 mill inkl. mva. – ein kvart milliard.

 

Investeringskostnad

Volda kommune sin andel av den samla investeringskostnaden på Joplassen/VCA er totalt kr 78 297 667,-  (av 250 mill)

Av dette utgjer:

  • parkeringsseksjonen 21,5 mill
  • tomtekostnad kr 10 mill.
  • Infrastruktur for område inkl Symjehall og Mediebygg kr 16,8 mill
  • tilskot til idrettshallen 30 mill.

Ved evt avhending av parkeringsseksjonen bør det vere fullt mogleg oppnå realisasjonsverdi tilsvarande kostpris inkl tomteverdi, 31,5 mill.

Det øvrige vert finansiert slik:

Staten yter ca 75,8 mill gjennom:

  • mva-refusjon 48 mill
  • spelemidlar 27,8 mill

 

VCA AS:

  • eigenkapital – gavemidlar kr 10,3 mill.
  • lån kr 95 mill

 

Totale regnestykke for investeringskostnad Volda Campus Arena
ser altså slik ut:

250 mill = 78,3 mill + 75,8 mill + 105,3 mill
Investeringskostnad Volda kommune Staten VCA AS

 

Det vil seie at Volda kommune står for i underkant 1/3 av investeringa på Joplassen i 2019/2020 gjennom VCA-prosjektet.

  

Driftskostnad

Hallen skal driftast år for år og har eit samla driftsbudsjett på ca. kr. 10 mill. inkl. finanskostnadar. Dagtid er Volda kommune er leigetakar for barne- og ungdomsskulen og Møre og Romsdal Fylkeskommune er leigetakar for vidaregåande skule. Kveldstid er det idretten og dels Volda Kommune som er leigetakar.

Volda kommune sin kostnad for leigeavtalen er kr 3.35 mill pr. år.

Om ein reknar finanskostnaden for sjølve hallbidraget på 30 mill er dette pt. Kr 360 000,- ved låneopptak i Kommunalbanken, med rente pt. 1,2%.

Om ein reknar lineær avskrivingstid på 40 år på investeringsandelen på 30 mill til VK må ein legge til kr 750 000,- pr år.

Med finanskostnad på ca 1,1 mill pr. år og 3.35 i årleg leigepris er kostnaden pr år for Volda kommune 4.45 mill.

Møre og Romsdal Fylkeskommune betalar 2.94 mill pr. år.

Til samanlikning: I henhold til Ørsta kommune si saksutgreiing så belastar Ørstahallen Ørsta kommune samla ca. 10-11 mill pr år inkl. drifts- og finanskostnadar.

Totale regnestykke for driftskostnaden til Volda Campus Arena
ser altså slik ut:

10 mill = 4.45 mill + 2.94 mill + 2.7 mill
Total driftskostnad Volda kommune Møre og Romsdal Fylkeskommune VCA AS

 

VCA AS har etablert faste leigeavtaler med Volda Handballklubb og Volda Volleyballklubb og samarbeidsavtale med Sparebank1 Søre Sunnmøre til samla årleg verdi på kr. 1,35 mill. Dei øvrige driftsinntektene til VCA AS skal skapast gjennom aktivitetar og arrangement som arenaen gir moglegheit for.

 

 Status og vegen vidare

VCA er no om lag 6 mnd unna målstreken, og vi vil halde oss godt innanfor avsett økonomiske ramme om ikkje noko heilt spesielt skulle skje.

Vi har vore med på ein dynamisk og effektiv prosess i prosjektet der kompetansen og entusiasmen har gått hand i hand. Det gjev resultat.

Sivilarkitekt Stefan Ekberg, prosjektleiar for VCA AS Knut Gulbrandsen og prosjektleiar for Volda kommune Pål Are Vadstein har gjort ein fantastisk jobb som har sikra eit unikt produkt og framifrå prosjektstyring.

Alle politikarar som plasserte den siste ballen i mål for VCA AS og avgjorde dette ein maikveld i 2019 kan sove godt om natta, i alle høve for det valet.

Administrasjon eller politikarar som seier ein ikkje kan investere eller satse vidare i Volda bør ikkje skulde på at det økonomiske fundamentet til Volda Kommune er svekka pga investeringskostnaden og driftsutgiftene for Volda Campus Sparebank1 Arena.

 

Vårt ynskje er at ein held på entusiasmen og engasjementet som er utløyst av VCA AS. For saman er vi sterke og kan få ting til å skje til det beste for Voldasamfunnet. Alle som har fulgt VCA prosjektet har fått med seg at Joplassen er regulert for nytt symjeanlegg. Asplan Viak har på oppdrag frå Volda Kommune sett på kva eit slik symjeanlegg bør innehelde for at ein skal oppnå gode synergiar og best mogleg økonomi i eit lengre perspektiv. Forslaget som er komen av stiftinga Voldabadet er ein minimumsløysing av det Asplan Viak tilrår. Eit slikt symjeanlegg skal stå i fleire tiår. Lat oss nytte tomta og den unike moglegheita for synergiar som er der med høgskulen og alt av skuletilbod like utanfor inngangspartiet. Voldabadet har skissert eit framtidsretta symjeanlegg og folkebad som vil verte til nytte og glede for alle – ope for alle.

Etter vår meining er Voldabadet sin skisse det rette valet for framtida – det vil stimulere til vekst og utvikling i Volda.

 

Møre 06.06.2020

 

Omvising i hallen 26. mars 2020

Presentasjon av Volda Campus Sparebank 1 Arena

Volda si nye storstove tek form, og VCA AS ynskjer å invitere alle idrettslaga og andre interesserte i Nye Volda kommune for ein gjennomgang av prosjektet på Volda turisthotell tysdag 17. desember kl. 18.00.

Svært mykje er fastlagt ut frå krava til idrettsfunksjonell godkjenning, spelemiddelsøknad, idrettsforbunda, samt dei store leigetakarane Volda Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune / Volda VGS., men er her forhold som kjem fram i møtet som kan gi bedra funksjonar utan at kostnad blir påverka, vil ein sjølvsagt vurdere om endringar er mogleg.

Agenda:
• Innleiing, VCA
• Presentasjon av romprogram med funksjonar og bruk, VCA
• Presentasjon av modell og løysingar så langt i prosjektet – Betonmast v/Stian Leite
• Presentasjon av status utførelse og forventa framdrift – Betonmast v/Endre Bårsaunet
• Spørsmålsrunde frå salen
• Vegen vidare, Volda Campus Arena AS

Sparebanken Vest gir 1 million til styrkerom i Volda Campus Sparebank1 Arena!

F.v.: Styreleiar i VCA AS, Arild Bakke, rådgjevar i Sparebanken Vest, Frank Vatne, fagansvarleg i Eiendomsmegler Vest, Johnny Kragset, salsleiar/prosjektleiar Region Nord i Eiendomsmegler Vest, Anita Arnesen Kragset, og styremedlem i VCA AS, Rune Hauge Aarflot. Foto: Erling Olav Storegjerdet, Møre

Heile Volda ser no fram mot at den nye storstova for hallidrettane står ferdig. Her skal både topp- og breiddesatsinga få gode spelerom. Sparebanken Vest ynskjer at alle brukarane får ein best mogleg treningskvardag og løyver difor 1 million kroner i gåvemidlar til styrke- og spinningrom i hallen.  

Styrketrening er viktig både for å fremje prestasjonane og å førebygge skader i hallidrettane seier Arild Bakke i Volda Campus Arena AS (VCA). Med styrkerommet på plass kan vi integrere dette i treningskvardagen og tidleg etablere god teknikk og gode vanar. Det er også positivt for spelarar som er ute med skade at dei kan kome på trening saman med dei andre og køyre alternativt opplegg i styrkerommet.

Frank Vatne i Sparebanken Vest har kontorfellesskap med Eigedomsmeklar Vest i Gamlebanken i Volda. Her vert sjølvsagt utviklinga av VCA eit stadig tema rundt lunsjbordet. – Volda er no i ein unik situasjon med lag som hevdar seg heilt i toppen nasjonalt i volleyball og handball. Denne toppsatsinga avlar breidde, og no ynskjer vi i banken å vere med på å leggje til rette for dette viktige arbeidet. Dette vert ikkje eit styrkerom reservert for elitelaga, men eit tilbod for alle brukarane i hallen som ein integrert del av treningskvardagen.

Då Sparebanken Vest vart stifta for snart 200 år sidan, var det ein ny måte å tenkje bank på. Banken skulle vere eigd av kundane og overskotet skulle brukast til det beste for lokalsamfunna.
– Med 290 000 kundar i ryggen vert det løyvd store summar til gode tiltak langs heile Vestlandet under mottoet «Saman gjer vi det betre». For meg så spelar dette mottoet heilt perfekt opp til det enorme dugnadsarbeidet som vert lagt ned for idrett og kultur i regionen, og det er difor ekstra kjekt å få vere med å dele ut denne støtta i dag, avsluttar Vatne.

Johnny og Anita Kragset i Eigedomsmeklar Vest har vore med i utviklinga av VCA heilt frå starten og ser med stor glede på at Sparebanken Vest blir med på laget.

Interessa og engasjementet frå Sparebanken Vest til å satse i Volda, og bidra til vekst og utvikling ved å støtte opp under viktige samfunnsutviklingsprosjekt i Volda er utruleg gledeleg og motiverande for oss alle.

Vi driv med lagspel til dagleg både gjennom arbeid og fritid. Lagånda og samspelet har vore heilt avgjerande for å lukkast med VCA-prosjektet. Det har gjeve betydeleg meirverdiar.

Sparebanken Vest bidreg no for å sikre allmennytta av styrketreningstilbod og det er viktig.

Gjennom Sparebanken Vest sitt eigarskap i meklarkjeda Eiendomsmegler Vest kjenner Kragsetparet godt Sparebanken Vest.sin ideologien og prioriteringar.

Saman gjer vi det betre og banken skal gjere livet endå betre på Vestlandet.

Kragset og Sparebanken Vest ser lyst på framtida i og for Volda. Det er ei ære og glede at Sparebanken Vest bidreg på denne måten.

Volda har med dei beste føresetnadane for vekst og utvikling gjennom sine idrettsmiljø. Med VCA si optimale beliggenheit midt i hjarte av høgskuleområdet skal no alt vere lagt til rette for vidare vekst og utvikling..

Prosjektet er viktig for busetnad og utvikling men framfor alt sentralt for barn og unge sine oppvekstvilkår. VCA vil klart styrke Volda sitt omdøme – i sin posisjon som regional motor for utdanning.

Stor dag for alle med hjarte for Volda, og Volda-idretten

Fyrst og fremst ein stor siger for den oppveksande generasjon, alle born og unge får heilt andre moglegheiter til aktivitet både i og utanfor skuletid.

Etter eit langt kommunestyremøte i dag, vedtok kommunestyret einstemmig å inngå leigeavtale med Volda Campus Arena AS. I vedtaket vart det også vedteke å stryke punkta som gjeld føresetnad om godkjend fylkeskommunal leigeavtale.
Mange av medlemmene i kommunestyret skrytte av prosessen med hallen, og rosa arbeidet Volda Campus Arena har gjort.

Dette prosjektet let seg gjennomføre grunna eit godt samarbeid mellom Volda Campus Arena AS, SpareBank 1 Søre Sunnmøre​, Volda kommune​ og Møre og Romsdal fylkeskommune​.

Volda Campus Arena As takkar for tilliten, og gler seg stort til det vidare arbeidet til Volda Campus Sparebank1 Arena skal stå klar til skulestart neste år.

Vil du bli «medeigar» i Volda Campus Sparebank1 Arena

Vil du bli «medeigar» i Volda Campus Sparebank1 Arena og gi den perfekte julegåve?

For berre kr. 250,- kan du no kjøpe Folkeaksje i den nye storstova i Volda.
Det mogleg å kjøpe Folkeaksjen via Vipps-nr. 536394 og ved å betale inn til kontonr. 3991.10.03388, merk innbetalinga Folkeaksje, og namn du vil ha på skiltet i hallen.

Alle som kjøper folkeaksjen vil få namnet sitt på ei tavle ved inngangen til hallen, som eit synleg bevis for sitt bidrag.