Presentasjon av Volda Campus Sparebank 1 Arena

Volda si nye storstove tek form, og VCA AS ynskjer å invitere alle idrettslaga og andre interesserte i Nye Volda kommune for ein gjennomgang av prosjektet på Volda turisthotell tysdag 17. desember kl. 18.00.

Svært mykje er fastlagt ut frå krava til idrettsfunksjonell godkjenning, spelemiddelsøknad, idrettsforbunda, samt dei store leigetakarane Volda Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune / Volda VGS., men er her forhold som kjem fram i møtet som kan gi bedra funksjonar utan at kostnad blir påverka, vil ein sjølvsagt vurdere om endringar er mogleg.

Agenda:
• Innleiing, VCA
• Presentasjon av romprogram med funksjonar og bruk, VCA
• Presentasjon av modell og løysingar så langt i prosjektet – Betonmast v/Stian Leite
• Presentasjon av status utførelse og forventa framdrift – Betonmast v/Endre Bårsaunet
• Spørsmålsrunde frå salen
• Vegen vidare, Volda Campus Arena AS

Sparebanken Vest gir 1 million til styrkerom i Volda Campus Sparebank1 Arena!

F.v.: Styreleiar i VCA AS, Arild Bakke, rådgjevar i Sparebanken Vest, Frank Vatne, fagansvarleg i Eiendomsmegler Vest, Johnny Kragset, salsleiar/prosjektleiar Region Nord i Eiendomsmegler Vest, Anita Arnesen Kragset, og styremedlem i VCA AS, Rune Hauge Aarflot. Foto: Erling Olav Storegjerdet, Møre

Heile Volda ser no fram mot at den nye storstova for hallidrettane står ferdig. Her skal både topp- og breiddesatsinga få gode spelerom. Sparebanken Vest ynskjer at alle brukarane får ein best mogleg treningskvardag og løyver difor 1 million kroner i gåvemidlar til styrke- og spinningrom i hallen.  

Styrketrening er viktig både for å fremje prestasjonane og å førebygge skader i hallidrettane seier Arild Bakke i Volda Campus Arena AS (VCA). Med styrkerommet på plass kan vi integrere dette i treningskvardagen og tidleg etablere god teknikk og gode vanar. Det er også positivt for spelarar som er ute med skade at dei kan kome på trening saman med dei andre og køyre alternativt opplegg i styrkerommet.

Frank Vatne i Sparebanken Vest har kontorfellesskap med Eigedomsmeklar Vest i Gamlebanken i Volda. Her vert sjølvsagt utviklinga av VCA eit stadig tema rundt lunsjbordet. – Volda er no i ein unik situasjon med lag som hevdar seg heilt i toppen nasjonalt i volleyball og handball. Denne toppsatsinga avlar breidde, og no ynskjer vi i banken å vere med på å leggje til rette for dette viktige arbeidet. Dette vert ikkje eit styrkerom reservert for elitelaga, men eit tilbod for alle brukarane i hallen som ein integrert del av treningskvardagen.

Då Sparebanken Vest vart stifta for snart 200 år sidan, var det ein ny måte å tenkje bank på. Banken skulle vere eigd av kundane og overskotet skulle brukast til det beste for lokalsamfunna.
– Med 290 000 kundar i ryggen vert det løyvd store summar til gode tiltak langs heile Vestlandet under mottoet «Saman gjer vi det betre». For meg så spelar dette mottoet heilt perfekt opp til det enorme dugnadsarbeidet som vert lagt ned for idrett og kultur i regionen, og det er difor ekstra kjekt å få vere med å dele ut denne støtta i dag, avsluttar Vatne.

Johnny og Anita Kragset i Eigedomsmeklar Vest har vore med i utviklinga av VCA heilt frå starten og ser med stor glede på at Sparebanken Vest blir med på laget.

Interessa og engasjementet frå Sparebanken Vest til å satse i Volda, og bidra til vekst og utvikling ved å støtte opp under viktige samfunnsutviklingsprosjekt i Volda er utruleg gledeleg og motiverande for oss alle.

Vi driv med lagspel til dagleg både gjennom arbeid og fritid. Lagånda og samspelet har vore heilt avgjerande for å lukkast med VCA-prosjektet. Det har gjeve betydeleg meirverdiar.

Sparebanken Vest bidreg no for å sikre allmennytta av styrketreningstilbod og det er viktig.

Gjennom Sparebanken Vest sitt eigarskap i meklarkjeda Eiendomsmegler Vest kjenner Kragsetparet godt Sparebanken Vest.sin ideologien og prioriteringar.

Saman gjer vi det betre og banken skal gjere livet endå betre på Vestlandet.

Kragset og Sparebanken Vest ser lyst på framtida i og for Volda. Det er ei ære og glede at Sparebanken Vest bidreg på denne måten.

Volda har med dei beste føresetnadane for vekst og utvikling gjennom sine idrettsmiljø. Med VCA si optimale beliggenheit midt i hjarte av høgskuleområdet skal no alt vere lagt til rette for vidare vekst og utvikling..

Prosjektet er viktig for busetnad og utvikling men framfor alt sentralt for barn og unge sine oppvekstvilkår. VCA vil klart styrke Volda sitt omdøme – i sin posisjon som regional motor for utdanning.

Stor dag for alle med hjarte for Volda, og Volda-idretten

Fyrst og fremst ein stor siger for den oppveksande generasjon, alle born og unge får heilt andre moglegheiter til aktivitet både i og utanfor skuletid.

Etter eit langt kommunestyremøte i dag, vedtok kommunestyret einstemmig å inngå leigeavtale med Volda Campus Arena AS. I vedtaket vart det også vedteke å stryke punkta som gjeld føresetnad om godkjend fylkeskommunal leigeavtale.
Mange av medlemmene i kommunestyret skrytte av prosessen med hallen, og rosa arbeidet Volda Campus Arena har gjort.

Dette prosjektet let seg gjennomføre grunna eit godt samarbeid mellom Volda Campus Arena AS, SpareBank 1 Søre Sunnmøre​, Volda kommune​ og Møre og Romsdal fylkeskommune​.

Volda Campus Arena As takkar for tilliten, og gler seg stort til det vidare arbeidet til Volda Campus Sparebank1 Arena skal stå klar til skulestart neste år.

Vil du bli «medeigar» i Volda Campus Sparebank1 Arena

Vil du bli «medeigar» i Volda Campus Sparebank1 Arena og gi den perfekte julegåve?

For berre kr. 250,- kan du no kjøpe Folkeaksje i den nye storstova i Volda.
Det mogleg å kjøpe Folkeaksjen via Vipps-nr. 536394 og ved å betale inn til kontonr. 3991.10.03388, merk innbetalinga Folkeaksje, og namn du vil ha på skiltet i hallen.

Alle som kjøper folkeaksjen vil få namnet sitt på ei tavle ved inngangen til hallen, som eit synleg bevis for sitt bidrag.